ยินดีต้อนรับสู่ SCORECARD-COCKPIT

หน้าแรก  |   ติดต่อเรา  |   อบรม  |   บทความ  |   ดาวน์โหลด  |   ถาม-ตอบ  |   ค้นหา  |   คำถามที่พบบ่อย  |   หน่วยงานที่ติดตั้งระบบ Scorecard Cockpit      


ทดลองใช้ ระบบการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์  (scorecard smart Box) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                 ประวัติการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สกอร์คาร์ดค็อคพิท   | | เข้าสู่ระบบ Scorecard Cockpit    |   
 


สาระ ความรู้อื่น ๆ : เอกสาร บทความ หนังสือ ตัวอย่างการปฎิบัติ  : ข่าวความเคลื่อนไหว Scorecard Smart Box  (Line ID 091-715-8647): ตัวอย่างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตัวชี้วัด (Scorecard Cockpit)        : ภาพตัวอย่างการอบรมเชิงปฎิบัติการ Scorecard-Cockpit Enterprise  : ร่างตัวอย่าง : แนวปฎิบัติการวางแผนเพื่อการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล ในระดับ สำนัก กอง และกลุ่มงาหน่วยงานที่ติดตั้งระบบ Scorecard Smart Box
  • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
  • โรงพยาบาลนครพนม   โรงพยาบาลมุกดาหาร     โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ (ร้อยเอ็ด)  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (อุดรธานี)   โรงพยาบาลแม่ทา (ลำพูน)  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สกลนคร) 
  • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
  • สถานีตำรวจภูธร  วิชิต  จังหวัดภูเก็ต
  • องค์การสวนพฤกศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตต์  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฏร์ธานี   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยภูมิ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20  จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
  • กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี  กศน.อำเภอปะคำ (บุรีรัมย์)
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 

 • บริษัท  สกอร์คาร์ด  ค็อคพิท จำกัด สำนักงานใหญ่ 779/4 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  Tel 081-7102507, 081-8186841 Fax 02 9030080 ต่อ 250702-6198657


 • Visitors No.


  Copyright © 2006 All rights reserved.
  By Dr. Weeradate  Cheunam